Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)


1. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je fyzická osoba Vladimír Waas, Mladotova 663, 103 00 Praha 22, IČ: 11651563, (dále jen "Správce") v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů.

2. Osobní údaje zpracovávám na základě těchto právních titulů: na základě dobrovolného souhlasu prostřednictvím webových stránek Správce nebo písemného (výslovného) souhlasu; na základě smluvního vztahu;

3. Osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem se Správcem jsou zpracovávány pro tyto účely: plnění povinností Správce vyplývajících především z právních předpisů o účetnictví, daňového řádu a zákona o daních z příjmů a o dani z přidané hodnoty; informování členů o akcích pořádaných či spolupořádaných Správcem.

4. Osobní údaje získané na základě souhlasu jsou zpracovávány pro tyto účely dotazování se v rámci marketingových průzkumů; zodpovězení dotazu nebo odpovědi na zprávu zaslanou skrze kontaktní formulář; informování o jiných aktivitách Správcem. 

5. Zpracováváme tyto osobní údaje: U osob, které odeslaly kontaktní formulář: Jméno, příjmení, e-mail; U osob, které zažádaly a daly svůj souhlas se zasíláním informací o aktivitách a akcích pořádaných Správcem: e-mail; U smluvních partnerů : Jméno a příjmení, akademický titul, IČO, DIČ, rodné číslo, datum narození, adresa, e-mail, telefon, číslo bankovního účtu;

Audiovizuální záznamy‍

6. Pokud je na akcích pořádaných Správcem pořizován vizuální (fotografický) či audiovizuální (video) záznam (dále jen "Záznam"), je taková skutečnost uvedena v pozvánce na akci s informací, že účastí na akci subjekt údajů vyjadřuje souhlas s pořízením Záznamu. Záznam je používán pro vnitřní potřeby Správce a může být použit na webových stránkách Správce nebo sociálních sítích Správce v rámci prezentace činnosti Správce. U Záznamu může být uvedeno jméno vyobrazených osob. Subjekt údajů může Správce požádat, aby Záznam s jeho vyobrazením (biometrickými údaji) nebyl zveřejněn, nebo aby takový Záznam byl smazán.

7. V případě, že bude vizuální či audiovizuální záznam použit pro jiné účely, Správce si vyžádá výslovný souhlas osob vyobrazených na takovém záznamu.


Právo na informace

8. Právem subjektu údajů je požádat Správce o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel je zpracovává. Tyto informace Správce poskytne zdarma nejpozději ve lhůtě 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech bude subjekt údajů včas informován. Pokud bude subjekt údajů požadovat sdělení informací, které o něm Správce eviduje, může Správce přiměřeným způsobem ověřovat, zda je žadatel skutečně osoba, o které se osobní údaje zpracovávají.

9. Právem Správce je zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).


Právo na opravu‍

10. Subjekt údajů má právo na opravu osobních údajů, které o něm Správce eviduje.

Námitky‍

11.Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje Správce nezpracovává v souladu s platnou legislativou České republiky a Evropské unie, má právo vznést námitku a Správce je povinen prověřit oprávněnost námitky. Právem subjektu údajů je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o něm Správce zpracovává, na příslušný dozorový Úřad na ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7


‍Právo na výmaz

12. Pokud někdy subjekt údajů udělil Správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů, má právo jej kdykoli odvolat. Správce má povinnost údaje, které zpracovává výhradně na základě souhlasu, vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění právních povinností či oprávněných zájmů.

13. Pokud jsou některá data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech systémů Správce a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v silách Správce vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

14. Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se subjekt údajů může obracet na email Správce pro ochranu osobních údajů vladimir.waas@wpeng.cz nebo na info@wpeng.cz.

Webové stránky - soubory protokolů‍

15. Webové stránky Správce uchovávají následující informace: IP Adresa, otevíraná stránka webu, kód odpovědi http, identifikace prohlížeče a operačního systému, rozlišení monitoru. Tyto informace Správce zpracovává pro optimalizaci webových stránek ke zvýšení uživatelského komfortu po dobu jednoho (1) měsíce a pro účely právní ochrany a oprávněných zájmů. Tato data jsou dále uchovávána v souvislosti s uděleným souhlasem ke zpracování osobních údajů prostřednictvím webových stránek, a to po dobu trvání souhlasu čistě za účelem právní ochrany Správce, přičemž nejsou nijak dále zpracovávána.‍

Soubory cookie

16. Webové stránky Správce www.wpeng.cz informují, že Správce využívá technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do zařízení uživatele. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které Správce nikam neodesílá, ani je nijak nezpracovává. Soubory cookie neshromažďují žádné osobní údaje, bez těchto souborů však nelze zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek a uživatelský komfort. Jako uživatel můžete vypnout či omezit možnost užívání cookies ve Vašem prohlížeči.

17. Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky webových stránek Správce www.wpeng.cz, používáme také službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc.

18. Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání webových stránek Správce. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy subjektu údajů) budou společností Google, Inc., přeneseny a uloženy na servery společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat IP adresu subjektu údajů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc., nebudou odeslány ani žádné jiné osobní údaje, jako například email, jméno, telefonní číslo.

19. Dále na webových stránkách Správce používá službu Facebook Pixel, kterou poskytuje společnost Facebook, Inc.

20. Facebook Pixel je analytický nástroj, který Správci umožňuje měřit efektivitu reklamní a marketingových kampaní, vytvářet relevantní cílové skupiny. Informace vygenerované souborem cookie týkající se aktivity subjektu údajů na stránce (např. HTTP hlavičky, nebo kliky na tlačítka) budou společností Facebook, Inc., přeneseny a uloženy na servery společnosti Facebook, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně a nebudou spojována s dalšími údaji o subjektu údajů.

21. Dále na webových stránkách Správce používáme službu LinkedIn Pixel (známou i jako LinkedIn InsightTag), kterou poskytuje společnost LinkedIn, Inc.


22. Službu LinkedIn Pixel využívá Správce ke stejným účelům jako Facebook Pixel. Informace vygenerované souborem cookie týkající se aktivity subjektu údajů na stránce (např. HTTP hlavičky, nebo kliky na tlačítka) budou společností LinkedIn, Inc., přeneseny a uloženy na servery společnosti LinkedIn, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně a nebudou spojována s dalšími údaji o subjektu údajů.